20 Mar, 2012

Общо събрание на НКФБ за 2012г.

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 31.03.2012 г. от 10:00 часа,
в с. Лозево, обл. Шумен (залата на кметството) при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за 2011 година

2. Предложения за промяна на състава на управителния съвет

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.