20 Feb, 2011

Общо събрание на НКФБ за 2011г.

 

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 20.03.2011 г. от 11:00 часа,
в гр. София кв. Казичене (залата на кметството) при следния дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за 2010 година

2. Предложения за промяна на състава на управителния съвет

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.