Правилник за съдии на БРФК

I.   Определение на категориите съдии за изложби на БРФК.

1. По отношение номенклатурата на БРФК.

а. клубен съдия - съдия, одобрен от клуб за дадена порода, със съдийски права на клубно ниво за съответната порода(без право да присъжда титла САС).
б. Национален съдия 2-ра категория - съдия, одобрен от БРФК с право да съди на регионални и национални изложби в България с присъждане на титла САС.
в. Национален съдия 1-ва категория - съдия одобрен от БРФК, които има стаж 2 и повече години и е съдил най-малко на 5 изложби и с права да съди на изложби с ранг САС и да присъжда титла САС.

2. По отношение на породите

а. Съдия на порода е този, който е бил одобрен от БРФК да съди за една или повече породи.
б. Съдия на поредна група е този, който е одобрен от БРФК да съди на ниво групи една или повече официални породни групи на FCI.
в. Съдия на всички породи е този, който е одобрен от БРФК да съди всички породни групи, признати от FCI. Съдия на всички породни групи е упълномощен да присъжда САСIВ на международните изложби на FCI за всички раси, признати от FCI.

3. Съдии на FCI

За да бъде включен в официалния списък на съдиите на FCI и да може да съди на международни изложби и извън България, кандидатът би трябвало да е съдил най-малко пет пъти за период от пет години на изложби за всички породи, на национални или международни изложби у нас.
В задълженията на БРФК е да включи в своя официален списък на съдиите на БРФК единствено лицата , които отговарят на посочените тук условия, да поддържа своя списък в ред и да го предоставя на Генералния Секретариат на FCI. Всички съдии на FCI трябва да бъдат на възраст най-малко 30 години. Само съдиите, които са взети отново в списъка на съдиите за изложба на FCI, са упълномощени да присъждат CACIB в международните международните изложби, провеждани извън страната на местоживеенето.
Съдията трябва да говори свободно най-малко един от четирите езика на FCI (английски, френски, немски и испански). В този случай, където той е неспособен да изпълни това условие, налага се да си осигури собствен преводач.