Развъдна дейност

Правилник за развъдна дейност на

 

„Национален Клуб Фокстериер България"

 

I.Общи положения

 

Правилник за развъдна дейност на "Национален Клуб Фокс териер България" (НКФБ) и правилниците за селекция и развъждане (ПСР) на БРФК и Международната Киноложка Федерация (FCI) са задължителни за всички членове на клуба. ПР на НКФБ способства за развитието на планомерна селекция и развъждане на функционално здрави породисти кучета със стабилна психика. Компетентна и отговорна за селекцията и развъждането е Комисията по развъдна дейност (КРД) на НКФБ. Нейната дейност включва наблюдение и контрол на селекцията и развъждането, различни форми на консултации за селекцията и развъждането, както и водене на клубната племенна книга.Комисията по развъдна дейност организира пролетни и есенни изпити за вродени качества за допускане до развъдна дейност като издава съответен сертификат за годност за развъдна дейност на издържалите изпитите кучета.При направени изменения или допълнения на Правилника за развъждане на НКФБ валидният текст на ПР незабавно се изпраща в три екземпляра до седалището на БРФК.

 

В Национален Клуб Фокс Териер България не се допуска развъждане от страна на професионални търговци на кучета.

 

II.Право на селекция и развъждане

 

За развъдчик се счита собственикът или наемателят на кучката към момента на покриването, който е член на НКФБ и има регистрирано име на развъдник в БРФК и Международната Киноложка Федерация (FCI).

 

Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да бъде уредено с писмен договор между собственика и наемателя на кучката и одобрено от Комисията по развъдна дейност на НКФБ.

 

1.Име на развъдник и защита на името на развъдник

 

Името на развъдника е допълнително име на кучето, изясняващо неговия произход. Избраното от развъдчика име се регистрира в КРД на НКФБ.

 

Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода, то се предоставя на развъдчика изключително за лична употреба. С имена на развъдници, записани в БРФК и чрез нея регистрирани в FCI, могат да се записват кученца, които подлежат на проверка на кучилото от страна на КРД на НКФБ.
2. КРД води точен отчет за запазените от членовете на клуба имена на развъдници. Имената задължително се запазват и чрез регистрация в FCI. Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез КРД  до БРФК.Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Имена на развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. По това време наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за името на развъдника. Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба, подлежаща на одобрение от Общото събрание на НКФБ.

Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя.