Устав

У  С  Т  А  В

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФОКСТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.

 1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
 2. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
 3. Сдружението осъществява своята дейност въз основа на законите на Република България, Устава и правилниците си.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.

 1. Наименованието на сдружението е “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФОКСТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ” Името на Сдружението може да бъде изписано на български в пълен вид или абревиатура (НКФБ), както и на английски език по следния начин:“ NATIONAL CLUB FOX TERRIER BULGARIA”(NCFB).
 2. Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието “регионален клуб” и населеното място, където е седалището на регионалния клуб.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адрес на управление на сдружението е: гр. София, СО – район "Надежда", жк. "Надежда"3, бл303, вх. "В", ет.4, ап.55

СРОК

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ДЕЙНОСТ

Чл.5. Сдружението се учредява и самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.6. Основните цели на сдружението са:

 1. Да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породите Грубокосмест Фокстериер и Гладкокосмест Фокстериер и техните любители;
 2. Да запази и разпространява кучетата от породите Грубокосмест Фокстериер и Гладкокосмест Фокстериер в чист вид;
 3. Да развива киноложката наука, да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си в обществото;
 4. Да повишава екстериорните и работни качества на кучетата от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер в България;
 5. Да способства за развитието на социално-ориентирани дейности, свързани със спецификата на породите и тяхното приложение;
 6. Да съдейства за въвеждането на принципите на хуманно отношение към животните и защита на техните права съгласно европейските и световни конвенции и практики.

Основни задачи на Сдружението за постигане на целите

 

Чл.7. Основни задачи на Сдружението за постигане на целите:

 1. Водене на отчет в обща “Развъдна книга” всички кучета с доказан произход от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер и “Регистър” за такива с недоказан произход съгласно правилата на МФК.
 2. Организиране на специализирани изложби, състезания ,изпитания и семинари, свързани с породите.
 3. Издаване на родословни свидетелства (“Родословия”) на кучета от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер, съобразно Правилника за развъдна дейност на НКФБ, БРФК и МФК;
 4. Обучаване и обявяване пред БРФК на съдии за породите Грубокосмест Фокстериер и Гладкокосмест Фокстериер;
 5. Признаване на имена на развъдници за кучета от породите Грубокосмест Фокстериер и Гладкокосмест Фокстериер за страната и извън нея, както и представянето им пред БРФК, съгласно клубните изисквания за даване име на развъдник.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.8. Средства за постигане на целите

 1. Идентификация чрез татуировка и микрочип на всички кучета с доказан произход от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер, родени на територията на Република България в признати развъдници;
 2. Създаване и приемане на правилници и други вътрешни актове за дейността си, съобразени с Устава на БРФК и МФК;
 3. Даване на експертни оценки, извеждане на млади кучета и водене на документация за клубните мероприятия;
 4. Организиране и провеждане на клубни изложби;
 5. Разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете на клуба, стандарти на породите и други материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучета от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер;
 6. Повишаване на качеството на екстериора, както и работните качества на кучетата от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер, чрез целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри от породите;
 7. Даване на консултации на членовете относно породите Грубокосмест Фокстериер и Гладкокосмест Фокстериер;
 8. Провеждане на обучения и семинари за членовете на клуба;
 9. Подаване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране, чиито цели не противоречат на целите, заложени в настоящия устав.
 10. Развъдната дейност и работните изпитания се осъществяват по правилници, утвърдени от УС на клуба, като за всяка една от посочените дейности в зависимост от спецификата и се използва експертно мнение на съответните комисии, който са функциониращ елемент от структурата на клуба;