Захапка и зъбна формула

Всяка страна на горната челюст на възрастно куче има 3 резеца, един кучешки зъб, 4 премолара(предни кътници)
и 2 молара(задни кътници).

Долната челюст има по 3 резеца, 1 кучешки зъб, 4 премолара
(предни кътници) и по 3 молара(задни кътници) от всяка страна.

Кучето трябва да има общо 42 постоянни зъба.

Бебетата се раждат без зъби, като млечните зъби започват да поникват около 3-4 седмица. Накрая кутрето ще
има 28 млечни зъба. Окло третия месец постоянните заби почват да поникват и да заместват временните. На възраст
7 месеца всички постоянни зъби трябва да са поникнали.

Териерите трябва да имат ножицовидна захапка -  горните зъби трябва да покриват плътно долните.

Жизнено важно е да се поддържа добра зъбна хигиена на кучето, естественият начин е като се дават кокали за дъвчене, и тогава
кучето никога няма да има болни или мръсни зъби.
Друг начин е като зъбите на кучето се четкат с кучешка паста за зъби.
Никога да не се използва човешка паста за зъби!
Убедете се, че кучето ви винаги има налични подходящи предмети за дъвчене, това ще му помогне при смяната на млечните зъби.

Резци(Incisivi) обозначават се с буква: J, кучешки (Caninus) - буква С. След кучешките следват прдни кътници, сменящи
се в ранна възраст,- премолари (Premolare) - Р. Последната група постоянни зъби са кътници - молари (Molare) обозначават се
с буква М.

Пълният набор зъби на възрастно куче има такава формула:

резци .J=3/3; кучешки С=1/1; премолари Р=4/4;

молари М=2/3.